خمیر بازی

دیروز به ارمیا قول داده بودم که براش آبرنگ بخرم بخاطر همین باباشهروز زود اومد و باهم راهی نوشت افزاری مورد علاقه ارمیا یعنی محام شدیم وقتی رسیدیم من یه سری خمیر برداشتم و همینطور که داشتم نگاشون میکردم ارمیا اومد و گفت: من از اینا خیلی دوست دارم

 گفتم: یعنی آبرنگ نمیخوای؟

ارمیا: نه،نمیخوام... از اینا واسم میخری؟

من: بله که میخرم گلم

بعد از چند لحظه یه سری رنگ انگشتی برداشتم که ارمیا دوباره دیدشون و گفت: مامانی من از اینا هم دوست دارم

من: یعنی خمیر نمیخوای؟

ارمیا: نه،منظورم اینه که هردوشون رو میخوام

(قربون منظور رسوندنت برم من)

من: نمیشه مامانی، فقط یکی رو میتونی برداری

ارمیا چند ثانیه فکر کرد و با تردید گفت: خمیر رو میخوام

خیلی برام جالب بود چون بدون اینکه باهاش کلنجار برم قبول کرد

برای شام هم رفتیم دوباره جای مورد علاقه ارمیا تا رسیدیم جلوی ورودی سی تی استار،ارمیا که داشت جلوتر از ما راه میرفت با خوشحالی خاصی برگشت و گفت: مامان شکوه نگاه کن ببین من یه چیزی پیدا کردمYah

منظور بچم از پیدا کردن یه چیز، فست فود به اون بزرگی بود آخه شما نمیدونید که اون گم شده بود

تا نشستیم هنوز سفارشمون رو نیاورده بودن که آقا در ظرف خمیرها رو بعداز کمی اصرار و البته لوس بازی باز کرد میگفت: همینجا یه ذره کوچولو بازی کنم؟

بهش گفتم: الان میریم خونه، شیر میخوری، میخوابی، صبح میری مهد، ظهر که برگشتی با همدیگه بازی میکنیم

بعد از یکی دوتا نه گفتن و غرزدن قبول کرد

تا اومدیم خونه خیلی زود خوابیدNight

شب نشسته بودم پای کامپیوتر که دیدم باباشهروز رفته خمیرا رو آورده و خیلی بامزه داره باهاشون شکلای مختلف درست میکنه وقتی منو دید که دارم بهش میخندم گفت: میخواستم نشون تو بدم که بدونی چجوری باهاشون شکلهای مختلف درست میکنن

تصاویر جدید زیباسازی "*.۩۞۩ کل کل دختر و پسر ۩۞۩.*"

ظهر با باباشهروز رفتیم دنبال ارمیا تا نشست تو ماشین باخوشحالی ازم پرسید: کجا میخوایم بریم؟

من: خونه خودمون عزیزم

ارمیا (باخوشحالی): چقدر خوب...پس من میتونم با خمیرام بازی کنم Happy Dance

( ۶ماهگی عمر مامان شکوه )

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ "*.۩۞۩ کل کل دختر و پسر ۩۞۩.*" www.anti-bg-sim.blogfa.comتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ "*.۩۞۩ کل کل دختر و پسر ۩۞۩.*" www.anti-bg-sim.blogfa.comتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ "*.۩۞۩ کل کل دختر و پسر ۩۞۩.*" www.anti-bg-sim.blogfa.com

/ 0 نظر / 5 بازدید